ALGEMENE VOORWAARDEN FLOWBIZZ

Artikel 1: Definities

 1. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Algemene Voorwaarden (AV): deze algemene voorwaarden van FlowBizz.
 3. Offerte: de schriftelijke aanbieding door FlowBizz over onder andere de dienst, het product, de prijs, de termijnen etc.
 4. Opdracht: de dienst of product - zoals bv. de dienstverlening als Moneybird Expert, het geven van trainingen, online programma’s - die door FlowBizz geleverd worden.
 5. Opdrachtgever: de ondernemer of rechtspersoon met wie FlowBizz een overeenkomst sluit. Indien FlowBizz een samenwerking aangaat met een freelancer, zzp’er of ander bedrijf, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing en moet opdrachtgever worden gelezen als opdrachtnemer en is FlowBizz de opdrachtgever.
 6. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en FlowBizz.
 7. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FlowBizz geen invloed kan uitoefenen en waardoor FlowBizz niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte van FlowBizz of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van FlowBizz, computerstoringen of - uitval, internetstoring of –uitval vallen onder overmacht.
 8. Partijen: FlowBizz en de opdrachtgever samen.
 9. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp, Skype, en social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie.
 10. Werkzaamheden: FlowBizz treedt op als Moneybird Expert en ondersteunt ondernemers door allround brede ondersteuning op het gebied van financiële administratie,  boekhouding, het geven van workshops en trainingen, het aanbieden van online trainingen en programma’s etc.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze AV zijn van toepassing op de opdracht die tussen Opdrachtgever en FlowBizz wordt gesloten.
 2. De werkzaamheden van FlowBizz zijn gericht op ondersteuning van zakelijke klanten (B2B).
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FlowBizz en  opdrachtgever, waarop FlowBizz deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst, of goedkeurende opdrachtverstrekking met FlowBizz, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de AV en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met FlowBizz, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 7. Deze AV zijn automatisch van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 8. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 9. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 10. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 11. Indien FlowBizz op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze AV toekomt/en, wordt deze afstand slechts eenmalig verleend. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze AV onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

 

Artikel 3: Aanbod en Offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door FlowBizz zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
 2. FlowBizz is slechts aan de offerte of aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
 3. FlowBizz kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevalt.
 4. Eveneens heeft FlowBizz te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 5. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 6. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is FlowBizz daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij FlowBizz anders aangeeft.
 7. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Aanvang en duur van de opdracht

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan:
  - de opdracht of het aanbod schriftelijk bevestigd en ondertekend is ontvangen door FlowBizz; of
  - de offerte getekend is ontvangen door FlowBizz.
 2. Van de voorwaarde in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij FlowBizz.
 3. Een mondeling gemaakte afspraak zal door FlowBizz schriftelijk worden bevestigd.
 4. De looptijd van de overeenkomst kan variëren van het type opdracht.
 5. De looptijd van de opdracht zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.

 

Artikel 5: De uitvoering van de werkzaamheden en de
verplichtingen van FlowBizz

 1. In de overeenkomst is de omschrijving opgenomen van de door FlowBizz uit te voeren werkzaamheden.
 2. FlowBizz zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever overeengekomen afspraken en diens aanwijzingen. FlowBizz zal de werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed vakmanschap.
 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet dat het FlowBizz vrij staat om diens werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
 4. De werkzaamheden worden verricht vanuit de locatie van FlowBizz en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Indien FlowBizz ten behoeve van de overeenkomst specifieke apparatuur of voorzieningen dient aan te schaffen, is zij gerechtigd om deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. FlowBizz is gerechtigd een derde (delen van) de werkzaamheden te laten uitvoeren. FlowBizz blijft jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en het naleven van de gemaakte afspraken, zulks conform het bepaalde in deze overeenkomst.
 7. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van FlowBizz dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 8. Alle werkzaamheden die FlowBizz uitvoert, gericht aan derden, worden onder verantwoordelijkheid en uit naam van Opdrachtgever verricht. Indien als gevolg van deze werkzaamheden een overeenkomst wordt gesloten, wordt deze overeenkomst gesloten tussen deze derde en Opdrachtgever. FlowBizz is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomst.
 9. Partijen kunnen afspreken dat bepaalde werkzaamheden dienen te worden goedgekeurd door Opdrachtgever. In een dergelijk geval dient de Opdrachtgever diens goedkeuring schriftelijk te geven. Na de goedkeuring van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever FlowBizz hiervoor niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor eventuele fouten in deze werkzaamheden, tenzij FlowBizz op de hoogte was van deze fouten of tenzij deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld van FlowBizz.
 10. In de overeenkomst staat het overeengekomen aantal uren per maand vermeld dat FlowBizz de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.
 11. Indien de daadwerkelijk door FlowBizz bestede tijd afwijkt van het overeengekomen aantal uren, zal FlowBizz Opdrachtgever hierover informeren. Minder gewerkte uren komen te vervallen. Meer gewerkte uren zullen ieder kwartaal worden verrekend en worden gefactureerd tegen het in de overeenkomst vermelde tarief.
 12. Als de situatie zoals beschreven in artikel 5, lid 11, zich voordoet, staat het partijen vrij om nadien nieuwe afspraken te maken, bijvoorbeeld door het afnemen van een ander bedrijfspakket voor een volgende periode.
 13. De urenregistratie van FlowBizz is bindend.
 14. Indien FlowBizz andere werkzaamheden of prestaties verricht dan die in de overeenkomst staan vermeld, worden deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan FlowBizz vergoed volgens de in de overeenkomst vermelde tarieven, of, indien in de overeenkomst geen uurtarief staat vermeld, volgens de gebruikelijke tarieven van FlowBizz.
 15. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan FlowBizz te worden gemeld.
 16. Indien Opdrachtgever niet binnen deze gestelde termijn een klacht heeft ingediend, wordt het resultaat geacht volledig te zijn aanvaard.
 17. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan het geven van tijdige en duidelijke instructies en, indien van toepassing, het tijdig schriftelijk goedkeuren van het werk van FlowBizz.
 2. Opdrachtgever staat jegens FlowBizz in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan FlowBizz van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden. Zo zal Opdrachtgever o.a. alle (toegangs)codes, inloggegevens, bankgegevens e.d. verstrekken.
 3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart FlowBizz voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van deze gegevens en informatie.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht zich tot geheimhouding van door of namens partijen gegeven vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsgegevens en klantgegevens van partijen.
 2. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  - FlowBizz verplicht is tot openbaarmaking op
  grond van de wet of een bindende uitspraak van de
  rechter of overheidsorgaan;
  - de informatie algemeen bekend wordt;
  - FlowBizz optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmaterialen en inloggegevens voor bijvoorbeeld deelname aan een online programma, te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan Opdrachtgever een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden gesteld, voor de hierdoor ontstane schade en gevolgschade.

 

Artikel 8: Annuleringsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever heeft het recht een afspraak in onderling overleg en enkel op de volgende wijze te annuleren:
  - binnen kantoortijden: telefonisch;
  - buiten kantoortijden: per Whatsapp of SMS.
 2. FlowBizz behoudt te allen tijde het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen.
 3. Van belang hierbij is in hoeverre FlowBizz op het tijdstip van de afspraak werkzaamheden heeft voor Opdrachtgever die op dat moment uitgevoerd kunnen worden. Indien FlowBizz op dat moment geen vervangende werkzaamheden kan uitvoeren bestaan de annuleringskosten uit alle werkelijke kosten die FlowBizz heeft doordat de afspraak niet heeft kunnen plaatsvinden.
 4. Opdrachtgever heeft daarnaast het recht om een opdracht te annuleren.
 5. FlowBizz behoudt ook dan het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen.
 6. De annuleringskosten bestaan uit:
  - Tussen 1 week en 48 uur (vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht): 25% annuleringskosten en eventuele andere reeds gemaakte kosten.
  - Binnen 48 uur van te voren: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten en andere gemaakte kosten;
 7. Een online programma, abonnement, strippenkaart of support call kan niet worden gerestitueerd.
 8. Het annuleren van workshops, trainingen etc. is niet mogelijk en is niet restitueerbaar. Het is ook niet mogelijk om een deelname door te schuiven naar een andere datum. Het is na overleg met FlowBizz wel mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen.
 9. Het aangaan van een maandabonnement kent een proeftijd van drie maanden (waarbij ieder moment kan worden opgezegd en de daadwerkelijk gewerkte uren zullen worden gefactureerd) en loopt daarna stilzwijgend door. Na de proeftijd kan het maandabonnement maandelijks opgezegd.
 10. FlowBizz heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht dan wel er sprake is van overmacht aan haar zijde, ziekte daaronder inbegrepen.
 11. Bij het niet doorgaan of verzetten van afspraken, heeft FlowBizz het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten etc.
 12. Gemaakte afspraken kunnen slechts eenmaal worden verzet, mits de afspraken in dit artikel worden nageleefd.

 

Artikel 9: Honorarium en betalingsvoorwaarden

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van FlowBizz.
 2. Maandabonnementen worden vooraf aan het begin van de maand gefactureerd met een betalingstermijn van 2 weken. Voor overige dienstverlening gebeurt de betaling altijd voorafgaand aan de dienstverlening. FlowBizz zal dan pas aanvangen met de werkzaamheden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
 3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 4. Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en eventuele andere heffingen.
 5. FlowBizz is gerechtigd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. FlowBizz is gerechtigd om tussentijds haar tarieven aan te passen. FlowBizz zal Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, is hij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, tegen de datum dat de gewijzigde tarieven van kracht worden.
 7. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is FlowBizz gerechtigd haar prestaties op te schorten of eigendommen onder zich te houden tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen (zgn. eigendomsvoorbehoud). Bij het opschorten van prestaties, komen geplande uren te vervallen.
 8. Als de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Door FlowBizz zal een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer Opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 9. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals (buiten)gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.
 10. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft FlowBizz het recht de opdracht meteen te stoppen met inachtneming van een maand opzegtermijn. Dit ontslaat een Opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
 11. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst gemeld te worden bij FlowBizz. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Het eigendom van door FlowBizz verstrekte stukken, ideeën, methodes, checklists, formats, concepten, boeken of andere zaken of zogenaamde rechten van voortbrengselen van de geest die zij heeft ontwikkeld, alles in de ruimste zin van het woord, blijft volledig van FlowBizz. Dit is niet het geval als dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan FlowBizz hiervoor een vergoeding bedingen.
 2. Verkoop en/of vermeerdering aan derden van het bedoelde onder artikel 10.1 is verboden.
 3. FlowBizz heeft het recht bij gebleken schending van het genoemde eigendom onder artikel 10.1, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Al het door FlowBizz vervaardigde, mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FlowBizz  worden gebruikt, bewerkt of verwerkt dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 5. FlowBizz behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. FlowBizz mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

 

Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van iedere maand.
 2. Tijdens de proeftijd zoals omschreven in artikel 8, lid 9, van deze AV kan door beide partijen op ieder moment met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
 3. Opzegging dient schriftelijk (via e-mail) te worden gedaan.
 4. In geval van overmacht, is FlowBizz gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. FlowBizz zal hierover melding doen aan Opdrachtgever. Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
 5. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen.
 6. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden:
  - in geval van faillissement of
  - (voorlopige) surséance van de andere partij.
 7. Aan beide partijen komt de eveneens de bevoegdheid tot ontbinding toe, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 8. FlowBizz behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaraties van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 12: Privacy en AVG

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen worden aangemerkt als verwerker en verwerkingsverantwoorde-lijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), indien er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. In dit artikel wordt dan ook gesproken van verwerker en verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Persoonsgegevens mogen door de verwerker alleen verwerkt worden op basis van de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Eventuele door de verwerker ingeschakelde derden, zoals medewerkers moeten eveneens worden verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen door een geheimhoudingsbeding af te spreken.
 4. De verwerker neemt alle passende en adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen bijvoorbeeld verlies, verwijdering, onbevoegde inzage of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 5. De verwerker mag uitsluitend een subverwerker inschakelen als de verwerkingsverantwoordelijke hiervoor toestemming heeft gegeven. Aan deze subverwerker moeten dezelfde verplichtingen worden opgelegd als die voor de verwerker door de verwerkingsverantwoordelijke zijn opgelegd.
 6. De verwerker is verplicht mee te werken aan het uitoefenen van de rechten van betrokkenen dan wel klachten.
 7. De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk - in ieder geval uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking – informeren over alle Beveiligingsincidenten (Datalekken) op zo’n manier dat de verwerkingsverantwoordelijke aan diens verplichtingen kan voldoen. Hij is tevens verplicht om de gevolgen van deze inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.
 8. Indien van toepassing, is de verwerker verplicht mee te werken aan een gegevensbeschermingseffecten-beoordeling (DPIA), controles, audits en inspecties.
 9. Na afloop van een opdracht, dient de verwerker de persoonsgegevens terug te geven aan de verwerkingsverantwoordelijke dan wel deze te vernietigen mits de verwerkingsverantwoordelijke hiervoor toestemming heeft gegeven.
 10. Alle overige verplichtingen die de AVG voorschrijft, gelden onverkort.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. FlowBizz is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van FlowBizz.
 2. De aansprakelijkheid van FlowBizz is beperkt tot de bedragen die door FlowBizzin de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening zijn gebracht en door Opdrachtgever zijn voldaan.
 3. FlowBizz is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van FlowBizz voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is geheel uitgesloten.
 4. De in deze AV genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in geval van aansprakelijkheid bij meerdere Opdrachtgevers. In dat geval betaalt FlowBizz aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaande artikelen geldende schadevergoeding.
 5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op FlowBizz geen enkele verplichting tot schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. FlowBizz zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FlowBizz is aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien zij onder verantwoordelijkheid van FlowBizz werken.
 8. Opdrachtgever vrijwaart FlowBizz ter zake van alle aanspraken van derden die uit of verband houden met de voor Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van FlowBizz. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die FlowBizz in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 9. FlowBizz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ondersteuning bij financiële en boekhoudkundige werkzaamheden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn eigen administratie en boekhouding. Voor specifiek belastingadvies en Belastingaangiftes dient een opdrachtgever te allen tijde een boekhouder/accountant te raadplegen.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. FlowBizz is te allen tijde gerechtigd om AV te wijzigen of aan te vullen.
 2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van FlowBizz.
  www.flowbizz.nl/algemenevoorwaarden

 

Overige 15: Slotbepalingen

 1. In het geval er sprake is van een klacht, anders dan over verrichte werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 5, lid 14, dient de opdrachtgever deze klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk in te dienen bij FlowBizz.
 2. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 3. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 4. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar FlowBizz zetelt, tenzij er volgens de wet een andere rechter bevoegd is.
 5. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook in het geval een klant uit het buitenland (zijnde een ander land dan Nederland) afkomstig is.

Het ongeoorloofd kopiëren van delen van de algemene voorwaarden van FlowBizz is ten strengste verboden.
In geval van schending en onrechtmatig gebruik wordt een schadevergoeding van minimaal 1000 euro in rekening gebracht voor het overtreden van het intellectueel eigendomsrecht. Eventueel worden nog verdere juridische maatregelen getroffen.